Tradičně se na Vás všechny těšíme poslední červencový víkend ve Velkých Bílovicích na již devátém ročníku festivalu naturálních vín July Rendezvous, 26.-28.7.2024

Obchodní podmínky

Firma Šárka Herzánová se sídlem Kobylí 562, 691 10 Kobylí, IČO: 65369785, zapsané na živnostenském úřadě v MěÚ Hustopeče č.j.: ZEM/75/04/F pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://eshop.vinaherzanovi.cz.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Šárka Herzánová, se sídlem Kobylí 562, 691 10 Kobylí, IČO: 65369785, zapsané na živnostenském úřadě v MěÚ Hustopeče č.j.: ZEM/75/04/F (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou – spotřebitelem starším 18 let (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.vinaherzanovi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že tyto obchodní podmínky se vztahují výhradně na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícím jakožto spotřebitelem. Žádná osoba mladší 18 let není oprávněna s prodávajícím uzavírat kupní smlouvy. Prodej alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let je zakázán.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. V případě, že ke změně či doplnění obchodních podmínek dojde, nebudou dotčena práva a povinnosti kupujících vzniklá po dobu účinnosti tohoto znění obchodních podmínek. Na webové stránce je umístěno toto aktuálně účinné znění obchodních podmínek. V případě změny obchodních podmínek bude na webové stránce umístěno vždy jejich aktuální znění, jakož i veškerá znění předchozí.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Kupující je oprávněn provádět objednávání zboží z webového rozhraní obchodu.

2.2 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením jednotlivého zboží a jeho dopravě. Informace o nákladech spojených s balením, dopravou a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží včetně adresy pro doručení,
 • informace o nákladech spojených s požadovaným zbožím, dodáním zboží a služby (dále společně jen jako „objednávka“).

2.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Před tímto odkliknutím je kupující povinen potvrdit seznámení s těmito obchodními podmínkami, jinak nebude možné objednávku odeslat a kupní smlouvu uzavřít. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8 Odesláním objednávky kupujícím, resp. doručením objednávky prodávajícímu, nedochází k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká okamžikem odeslání potvrzení prodávajícího podle čl. 2.6 obchodních podmínek. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. CENA JEDNOTLIVÉHO ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující hradí prodávajícímu bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího pod variabilním symbolem uvedeným v přijetí objednávky nebo faktuře prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“). Náklady kupujícího s odesláním odchozí platby z účtu kupujícího na účet prodávajícího (bankovní poplatek dle sazebníku banky, u níž má kupující účet veden), hradí kupující, prodávající pak hradí náklady spojené s připsáním platby na účet prodávajícího.

3.2. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu, s vyznačenou lhůtou splatnosti, vystaví prodávající kupujícímu v okamžiku expedice zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího vystavení.

3.5. Případné změny zboží či jeho ceny uvedených v prezentaci na webové stránce jsou vyhrazeny. Nabídka zboží platí do vyprodání zásob.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží a služby, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího Kobylí 562, 691 10 Kobylí nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@vinaherzanovi.cz. K odstoupení od smlouvy je možné využít vzorový formulář.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

4.5. Vrácené zboží nesmí nést známky použití, nesmí být poškozeno či nekompletní. Nárok na náhradu újmy vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. Prodávající má dále nárok od kupní smlouvy odstoupit, pokud bylo zboží kupujícímu řádně doručeno a nebylo uhrazeno ani ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře ani v náhradní dodatečně poskytnuté lhůtě v délce alespoň 7 dnů.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8 Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy si lze stáhnout: Formulář odstoupení od smlouvy.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prezentace na webové stránce,
 • je zboží v odpovídajícím množství,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, a to spolu se zasláním reklamovaného zboží nebo alespoň jeho vzorku na adresu Šárka Herzánová, Kobylí 562, 691 10 Kobylí. Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy reklamované zboží dojde, případně je předáno prodávajícímu.

6.4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2 obchodních podmínek, resp. má vadu, má kupující právo si při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu zvolit jaké právo, resp. způsob řešení reklamace upřednostňuje, bude-li to možné. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Kupující má právo v případě, je-li vada odstranitelná a je-li to přiměřené okolnostem, domáhat se buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Kupující má také právo žádat dodání nového zboží bez vad, je-li to přiměřené. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

6.5. Reklamované zboží musí být prodávajícímu předáno pokud možno v originálním obalu. Kupující je povinen doručit prodávajícímu společně s reklamovaným zbožím i popis vady tohoto zboží.

6.6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je prodávající povinen v případě potřeby zajistit odborné posouzení vady a dále rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, v kladném případě pak dodat nové zboží v reklamovaném množství. V případě, že je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, nelze tuto vadu reklamovat opakovaně a prodávající je oprávněn převzetí reklamovaného zboží v takovém případě odmítnout.

6.7. Vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícímu oznámit.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím či službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kobylí 562, 691 10 Kobylí, adresa elektronické pošty eshop@vinaherzanovi.cz, telefon +420 728 089 396.

 

V Kobylí dne 8. května 2024

Šárka Herzánová, majitel

 

Zpět do obchodu